วิธีจัดการศึก”วัดรอยเท้า”ใน สตง.

วิธีจัดการศึก”วัดรอยเท้า”ใน สตง.
โดย : ประสงค์ วิสุทธิ์
ที่มา : มติชนออนไลน์ วันที่ 6 สิงหาคม 2553

น่าสงสารข้าราชการในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่สับสนไม่รู้ว่า ใครเป็น”นาย”ตัวจริง ระหว่างคุณหญิงจารุวรรร เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกับนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทนผู้ว่าการฯ

เพราะฝ่ายแรกยืนยันว่า แม้อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเกษียณอายุตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542  มาตรา 34(2)  ที่บัญญัติให้ ผู้ว่าการฯพ้นตำแหน่งเมื่อ “มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์”

แต่ก็อ้างว่า ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการฯต่อไปเพื่อมิให้ประเทศชาติเสียหาย ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ฉบับที่ 29 ที่กำหนดว่า “ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่พ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง(30 กันยายน 2550) ยังคงปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่การตรวจเงินแผ่นดินไปพลางก่อน”

ขณะที่นายพิศิษฐ์ซึ่งเป็น”เด็กสร้าง”ของ คุณหญิงจารุวรรรมาก่อน ได้ผนึกกำลังกับผู้บริหารระดับสูงใน สตง. คัดค้านโดยให้รอคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาและแจ้งให้ข้าราชการ สตง.ยึดถือคำสั่ง (ของคุณหญิงจารุวรรณเอง) ที่แต่งตั้งนายพิศิษฐ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าการฯอย่างเคร่งครัด

ความจริงแล้วความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นมิใช่ตัวบทกฎหมายมีความคลุมเครือแต่อย่างใด แต่เป็นความไร้ยางอาย ความไม่รู้จักพอและไร้หิริโอตัปปะของผู้ที่เกี่ยวข้องบางคนที่ตีความกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพรรคพวกแบบดันทุงรัง( ดู “พลิกกฎหมาย ฟันธง!”จารุวรรณ”พ้นเก้าอี้ผู้ว่า สตง.แล้ว ประกาศ คปค.เป็นแค่ข้ออ้างอยากอยู่ในตำแหน่งต่อ?” )

ดังนั้น แม้คณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีคำวินิจฉัยว่า คุณหญิงจารุวรรณ ต้องพ้นจากตำแหน่ง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไป คุณหญิงจารุวรรณจะยอมรับและปฏิบัติตามหรือไม่ เพราะคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเพียงความเห็นทางกฎหมายที่ไม่มีผลบังคับหน่วยงานของรัฐที่ไม่อยู่ภายใต้ฝ่ายบริหาร

ตรงกันข้ามอาจจะมีการด่าแหลกคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยอ้างว่า โดนใบสั่งหรือมีการกลั่นแกล้ง

เพื่อมิให้เกิดข้อโต้แย้งและเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดที่มีสภาพบังคับตามกฎหมาย มีข้อเสนอแนะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพร้อมกัน ทั้งสองอย่าง ดังนี้

หนึ่ง ปล่อยให้คุณหญิงจารุวรรณปฏิบันติหน้าที่ผู้ว่าการฯ และมีการลงนามในคำสั่งทางปกครองอย่างใดอย่างหนึ่ง จากนั้นให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าวยื่นฟ้องศาลปกครองว่า คุณหญิงจารุวรรณไม่มีอำนาจออกคำสั่งเพราะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฯ และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการฯได้แล้ว

คดีดังกล่าวเป็นการชี้ขาดข้อกฎหมาย แทบจะไม่ต้องมีการไต่สวนหาข้อเท็จจริงเลย  การพิจารณาคดีของศาลปกครองจึงไม่น่าจะใช้เวลานาน

อย่างไรก็ตาม แม้ศาลปกครองจะพิพากษาว่า คุณหญิงจารุวรรณไม่มีอำนาจในการออกคำสั่งทางปกครอง แต่คำสั่งที่คุณหญิงจารุวรรณออกไปก็ไม่เสียไป แม้ผู้ออกคำสั่งจะขาดคุณสมัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเพราะได้รับการคุ้มครอง ตาม มาตรา  19  พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

สอง เนื่องจากเชื่อว่าพ้นจากตำแหน่งแล้ว คุณหญิงจารุวรรณ จึงไม่ใช่เจ้าพนักงานตามกฎหมาย  การที่ยังดึงดันปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการฯต่อไป จึงเป็นการแแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน อาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 145 ที่ระบุว่า “ผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจกระทำการนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถไปแจ้งความดำเนินคดีอาญาได้ทันทีและ/หรืออาจรอคำพิพากษาของศาลปกครอง ในกรณีที่พิพากษาว่า คุณหญิงไม่มีอำนาจในการออกคำสั่งในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการฯ ได้ มาใช้เป็นพยานหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาได้ในภายหลัง

ถ้ามีการดำเนินการทั้งสองกรณี เชื่อว่าปัญหาเรื่องน่าจะจบลงอย่างรวดเร็ว และอาจทำให้คุณหญิงจารุวรรณถอย เพราะมิเช่นนั้นแล้วชีวิตบั้นปลายแทนที่จะอยู่เลี้ยงหลานอย่างสงบสุข ต้องมาลากสังขารสู้คดีเพิ่มขึ้นอีกจากคดีที่อยู่ในระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อีกอย่างน้อย 4 คดี

ขณะเดียวกันเป็นการยุติศึก”วัดรอยเท้า”ในสตง.ไปในตัวด้วย

อ่านเพิ่มเติม : ไขปม “พิศิษฐ์” รองผู้ว่าการฯ คนสนิทวัดรอยเท้า “จารุวรรณ”? ล้มประมูลสร้างอาคารฉาว 1.5พันล้าน

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s