2 มาตรฐาน

ปัญหาการเมืองที่วุ่นวายและแตกแยกในสังคมไทย ขณะนี้ไม่ใช่เพราะความแตกต่างทางความคิดเท่านั้น แต่ยังเกิดจากผลพวงความเหลื่อมล้ำทางรายได้หรือความยากจน ซึ่งนับวันจะมีช่องว่างมากขึ้น อย่างล่าสุดสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยผลการศึกษาความเหลื่อมล้ำทางรายได้ และโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรจากกรณีศึกษาเรื่องที่ดิน โดยระบุว่า ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของประชาชน การกักตุนที่ดิน การเก็งกำไรที่ดิน การไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือการบุกรุกที่ดินของรัฐ เป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจอย่างมากในประเทศไทย

แต่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ปัญหาเหล่านี้กลับไม่ได้รับการพิจารณาหรือเหลียวแล เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นตออย่างถ่องแท้ ซึ่งหลายสิบปีที่ผ่านมารัฐบาลแต่ละชุดวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวอย่างผิวเผิน และใช้วิธีการแก้ปัญหาการไร้ที่ดินด้วยการนำพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมมาจัดสรรให้ประชาชน

ผลการศึกษายังระบุว่า ปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องที่ดิน เป็นปัญหาที่เชื่อมโยงปัญหาเศรษฐกิจหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำทางรายได้ การกระจุกตัวของกำไรเกินปรกติจากการดำเนินธุรกิจที่ขาดการแข่งขัน การจับจองที่ดินเพื่อหวังผลประโยชน์จากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ หรือการดำเนินมาตรการภาษีที่ดินที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ ภาษีเงินได้จากการขายที่ดินหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ

ทำให้โครงสร้างการถือครองที่ดินของประเทศไทยถูกบิดเบือน แล้วยังกระจุกตัวในกลุ่มคนจำนวนน้อยที่มีอำนาจซื้อสูง และกว้านซื้อที่ดินจากเกษตรกร จนปัจจุบันประมาณร้อยละ 90 ของคนไทยมีที่ดินถือครองไม่ถึง 1 ไร่ แต่ที่กลุ่มคนร้อยละ 10 ถือครองที่ดินมากกว่าคนละ 100 ไร่

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงปัญหาการกระจุกตัวของที่ดินในคนกลุ่มน้อย ทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลละเลยการแก้ปัญหาธุรกิจผูกขาด และไม่บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่กระจุกตัวในกลุ่มธุรกิจเพียง ไม่กี่ราย ที่นำไปสู่ปัญหาการกว้านซื้อที่ดินอย่างมากมาย

ทั้งยังสะท้อนให้เห็น 2 มาตรฐานว่าไม่ได้มีเฉพาะทางการเมืองและกระบวนการยุติธรรม แต่ยังรวมไปถึงการใช้เงินเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมาย 2 มาตรฐานระหว่างคนรวยกับคนจน เพราะคนจนหรือคนมีรายได้น้อยไม่มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่ดินเลย หรือกลายเป็น “ผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ” ตลอดเวลา และนำไปสู่ปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่ดินที่ไม่ถูกกฎหมาย

การแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นตอ ไม่ใช่แค่ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเพื่อลดการกระจุกตัวของรายได้ให้เป็นธรรมเท่านั้น แต่ต้องลดการเลือกปฏิบัติหรือปัญหา 2 มาตรฐาน ระหว่างนายทุนและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งต้นตอมาจากอำนาจรัฐที่ไม่ได้แตกต่างจากปัญหา 2 มาตรฐานทางการเมืองเลย

ที่มา : โลกวันนี้ 24 พฤศจิกายน 2553

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s