รัฐธรรมนูญไทย

รัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และถือว่าวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันรัฐธรรมนูญ” ซึ่งเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกประทับพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม โปรดเกล้าฯให้จัดเป็นที่ประชุมรัฐสภาทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรกให้แก่ปวงชนชาวไทย

และมีพระราชดำรัสในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญว่า

“ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะ เพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร”

วันที่ 10 ธันวาคม 2475 จึงถือเป็นวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มา เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง หลังจากคณะราษฎรได้ทำการปฏิวัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475

แต่กว่า 78 ปีที่ผ่านมาถือว่าประเทศไทยมีการใช้รัฐธรรมนูญมากที่สุดในโลก คือทั้งหมด 18 ฉบับ เนื่องจากเกิดการปฏิวัติรัฐประหารถึง 12 ครั้ง ครั้งสุดท้ายคือการทำรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ทำให้ระบอบประชาธิปไตยของไทยต้องลุกล้มตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาจนทุก วันนี้ ซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่าประเทศไทยยังวนเวียนอยู่กับอำนาจเผด็จการที่อยู่ภายใต้ กลุ่มอำนาจเก่าหรือกลุ่มอำมาตย์

เพราะประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องมาจากประชาชน ไม่ใช่อำนาจเผด็จการ

เหมือนรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่ถูกสร้างโดยคณะรัฐประหาร แม้จะผ่านสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ก็เป็นสภาที่เกิดจากการแต่งตั้งโดยคณะรัฐ ประหาร ไม่ได้มาจากประชาชน

แม้รัฐธรรมนูญปี 2550 จะมีข้อดีอยู่ไม่น้อย แต่ก็มีข้อเสียที่คณะรัฐประหารหมกเม็ดไว้ โดย เฉพาะความเข้มแข็งของระบบการเมืองและพรรคการเมือง รวมถึงอำนาจขององค์กรอิสระต่างๆ

จึงเป็นคำตอบว่าทำไมวันนี้ประเทศไทยยังวนเวียนอยู่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และยังมีแนวโน้มที่จะเกิดวงจรอุบาทว์ฉีกรัฐธรรมนูญซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ที่มา : โลกวันนี้ 10 ธันวาคม 2553

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s