ไขปม “พิศิษฐ์” รองผู้ว่าการฯ คนสนิทวัดรอยเท้า”จารุวรรณ”?

ไขปม “พิศิษฐ์” รองผู้ว่าการฯ คนสนิทวัดรอยเท้า “จารุวรรณ”? ล้มประมูลสร้างอาคารฉาว 1.5พันล้าน
ที่มา : มติชนออนไลน์ 5 สิงหาคม 2553
credit to Sahanut Maneekul

มักมีคนถามว่า ทำไมนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่ง ว่ากันว่า เป็น”เด็กสร้าง”ของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จึงกล้า”วัดรอยเท้า” เป็นตัวตั้งตัวตีในการนำทีมผู้บริหารระดับสูงในสำนักงานการตรวจเงินแผ่น ดิน(สตง.) ขวางไม่ให้คุณหญิงจารุวรรณกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการฯ ต่อไปหลังจากที่อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ทั้งๆที่คุณหญิงอ้างว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการสรรหาผู้ว่าการฯคนใหม่ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข(คปค.) ฉบับที่ 29

คำตอบพื้นฐานที่สุดคือ แม้นายพิศิษฐ์เติบโตอย่างรวดเร็วในหน้าที่การงานจากการอุ้มชูของคุณหญิงจารุวรรณ เป็นรองผู้ว่าการฯ อาวุโสอันดับ 4 และได้รับความไว้วางใจให้ให้เป็นอันดับหนึ่งในการรักษาราชการแทนคุณหญิงจารุวรรณ กรณีที่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้

แต่นายพิศิษฐ์ก็คงไม่ต้องการอยู่ภายใต้เงาของคุณหญิงจารุวรรณตลอดไป และเมื่อถึงเวลาอันสมควรก็สามารถทำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรได้โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้การบงการของใครอีกต่อไป

นอกจากนั้น ในการประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ สตง.กับคุณหญิงจารุวรรณเมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการโต้เถียงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคุณหญิงจารุวรรณนั้น มีการหยิบยกปมปัญหาที่บุคคลทั้งสองขัดแย้งกัน 2 เรื่องคือ

1. นายพิศิษฐ์ออกคำสั่งยกเลิกการแต่งตั้งน้องของคุณหญิงจารุวรรณ ที่คุณหญิงแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา สตง. เพื่อช่วยเรื่องภาษาต่างประเทศ ซึ่งคุณหญิงยืนยันว่า น้องของตนทำประโยชน์ให้กับ สตง. อย่างมาก

2. กรณีการประกาศประกวดราคาการจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน สตง.แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานและการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าวมูลค่า 1,560 ล้านบาท ในเวลาต่อมา ซึ่งคุณหญิงจารุวรรณอ้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ได้มอบหมายให้นายพิศิษฐ์เป็นผู้รับผิดชอบ และทำทุกอย่างตามคำแนะนำของนายพิศิษฐ์ตลอด และยอมรับว่ามีความตั้งใจที่จะให้ พล.อ.ต. อาวุธ เงินชูกลิ่น เข้ามารับออกแบบให้ เพราะต้องการให้อาคารสตง.แห่งใหม่ มีการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นไทยมากที่สุด

ขณะที่นายพิศิษฐ์ยืนยันว่า สิ่งที่ตนทำไปและเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ มีเจตนาอย่างเดียวก็คือทำทุกอย่างเพื่อรักษาชื่อเสียงของ สตง. และปกป้องน้องๆ ข้าราชการที่รับผิดชอบงานนี้ ไม่ให้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น หลังจากที่ตรวจพบว่าการดำเนินงานในเรื่องนี้มีปัญหาความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นหลายอย่าง

จากการตรวจสอบเรื่องนี้ของ “มติชนออนไลน์”พบว่ามีการร้องเรียนเรื่องนี้ไปยังประประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่ามีความไม่ชอบมาพากลใน 2 ขั้นตอนด้วยกัน

ขั้นตอนแรก การประกาศจ้างออกแบบอาคาร วงเงิน 24 ล้านบาทมีการประกาศและยกเลิกหลายครั้งกล่าคือ

  1. ประกาศ สตง.เรื่องการคัดเลือกผู้ออกแบบ โครงการก่อสร้างอาคาร สตง.แห่งใหม่ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ประกาศยกเลิกเมื่อ 26 มิถุนายน 2552,
  2. ประกาศใหม่ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ได้เลื่อนประกาศรายชื่อผู้เสนองาน ตามประกาศลงวันที่ วันที่ 7 กันยายน 2552 ต่อมาได้ประกาศยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552,
  3. ต่อมาได้ประกาศใหม่ คือ ประกาศ สตง. เรื่อง การจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคาร สตง.แห่งใหม่โดยการประกวดแบบ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ซึ่งเป็นประกาศครั้งหลังสุด

นอกจากนั้นประกาศประกวดราคาดังกล่าว ยังถูกทักท้วงจากสภาสถาปนิกหลายครั้งว่า ขัดต่อ พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ.2543 เนื่องจากเปิดช่องให้บริษัหรือนิติบุคคลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมเข้ายื่นประมูลงานได้ ขณะที่กฎหมายกำหนดให้ผู้เข้าประมูลงานออกแบบต้องเป็นนิติบุคคล จะต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมเท่านั้น ซึ่งในที่สุด สตง.ได้ประกาศผลคัดเลือกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ให้กิจการร่วมค้าคาบิเน็ทอินจิเนียร์ – อาวุธ เงินชูกลิ่น เป็นผู้ชนะการประมูลทั้งๆที่กิจการร่วมค้าดังกล่าว ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมประเภทนิติบุคคล (คณะกรรมการกฤษฎีกามีคำวินิจฉัยในเวลาต่อมาว่า เป็นการยื่นประมูลที่ขัดต่อ พ.ร.บ.สถาปนิก)

ต่อมา คุณหญิงจารุวรรณได้ลงนามในประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร สตง.แห่งใหม่ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 วงเงิน 1,560 ล้านบาทโดยกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ซื้อซองประกวดราคาระหว่างวันที่ 4-14 มิถุนายน 2553

มีการกล่าวหาว่า การออกประกาศประกวดราคาก่อสร้างดังกล่าว เร่งรีบดำเนินการก่อนที่คุณหญิงจะเกษียณอายุราชการ เพราะกิจการร่วมค้าคาบิเน็ทอินจิเนียร์ – อาวุธ เงินชูกลิ่น ยังออกแบบอาคารดังกล่าวไม่เสร็จ

แต่ยังไม่ทันถึงวันที่เปิดให้บริษัทรับเหมามาซื้อซองประกวดราคา นายพิศิษฐ์ ในฐานะรักษาราชการแทนผู้ว่าการฯ ได้ออกประกาศลงวันที่ 3 มิถุนายน 2553 ยกเลิกประกาศประกาศประกวดราคาฯ ของคุณหญิงจารุวรรณ โดยอ้างในประกาศยกเลิกว่า “เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจพบว่า รายละเอียดตามรูปแบบรายการบางราย ไม่สมบูรณ์และอาจทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ จึงขอยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่น ดินแห่งใหม่”

คำถามที่ยังไม่มีคำตอบคือ ทำไมนายพิศิษฐ์ จึงล้มการประมูลก่อสร้างอาคารมูลค่า 1,560 ล้านบาท ที่อาจมีผู้เสียผลประโยชน์มหาศาล

Advertisements

One Comment on “ไขปม “พิศิษฐ์” รองผู้ว่าการฯ คนสนิทวัดรอยเท้า”จารุวรรณ”?”

  1. […] : ไขปม “พิศิษฐ์” รองผู้ว่าการฯ คนสนิท… Categories: Siam Parade Tags: จารุวรรณ, พิศิษฐ์, สตง. […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s